Đạo Duy Nhất

Posted on Tue, Sep 11, 2012:

" Đức Chúa Giê-xu đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha". Giăng 14:6

Mục sư Phan Trần Dũng chia sẻ qua sứ điệp : ĐẠO DUY NHẤT. Kính mời quí vị vào xem 

-------> Video

hoặc bấm vào chử nghe để nghe trọn bài giảng:---------> Nghe


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley