Cơn Giận. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Aug 19, 2013:

Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật

 

Xin bấm vào đây nghe bài giảng " Cơn Giận "------> Nghe, xem ------> Video


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley