“Khuôn Mẫu của Đức Tin”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Fri, Jan 31, 2014:

“Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta.”Rô-ma 4 : 16

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng-----> Nghe


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley