“Noi Theo Thánh Linh”

Posted on Tue, Oct 7, 2014:

 

Xin Quý vị bấm vào links sau đây nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc:

       “Noi Theo Thánh Linh”

Video---> Noi Theo Thánh Linh


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley