Sứ Điệp Cho Hội Thánh

Posted on Fri, Jul 17, 2015:

Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Hội Thánh

Xin Quý vị bấm vào Link sau đây xem Video----> Sứ Điệp Cho Hội Thánh  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley