Bài Giảng Trong Tuần

Posted on Wed, Oct 19, 2011:

Thành Phố Đời Đời- MS Lê Minh Sơn

Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con. KH 21:27

 Nghe


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley