User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh. Live Stream Channel Hạt Giống- God's Seed Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh. Live Stream Channel Hạt Giống- God's Seed


This post has been viewed 267 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh. Live Stream Channel Hạt Giống- God's Seed

Posted on Mon, Apr 6, 2020

GOOD FRIDAY SERVICE TỐI THỨ SÁU 10 THÁNG 04 – 2020 LÚC 7: 00 P.M.

HỘI THÁNH TIN LÀNH FOUNTAIN VALLEY HỘI THÁNH TIN LÀNH ROSEMEAD RENEWAL LỄ THƯƠNG KHÓ CHÚA JÊSUS GOOD FRIDAY SERVICE TỐI THỨ SÁU 10 THÁNG 04 – 2020 LÚC 7: 00 P.M. Câu gốc: Theo như đẵ định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. (Hê-bơ-rơ 9:27-28a) CA NGỢI VỀ THẬP GIÁ CHÚA : Thánh ca: (Hymn 100) Ghết-sê-ma-nê Hội Chúng (Hymn 374) Thập Tự Xưa (Hymn 102) Chiêm Ngưỡn Thập Tự Giá Cầu nguyện khai lễ (Invocation) TĐ Tăng Thành Minh Lễ SUY NIỆM VỀ SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA : Kinh Thánh (Scripture) Hê-bơ-rơ 9:27-28a Theo như đẵ định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Đọc KT Đối Đáp: Số 39 “Chúa Chịu Đóng Đinh” SỨ ĐIỆP (SERMON) : Vì Sao Chúa Hy Sinh Mục Sư Hồ Thế Nhân Thánh ca (Hymn 97) Ta Hi Sinh Vì Con / I Gave My Life For Thee TIỆC THÁNH (COMMUNION SERVICE) : Đơn ca (Solo): Suy Niệm Tình Yêu Cầu Nguyện (Prayer) Kinh Thánh (Scripture) Trao bánh và chén (Distribution of the elements) KẾT THÚC (CLOSING) : Cầu nguyện chung (The Lord’s Prayer) Chúc Phước (Benediction) Tôn Vinh Chúa TC Số 3 (Closing Song) Tôn Vinh Chân Thần LỄ CHUNG

---------------------

 

HỘI THÁNH TIN LÀNH FOUNTAIN VALLEY

HỘI THÁNH TIN LÀNH ROSEMEAD RENEWAL

KỶ NIỆM CHÚA PHỤC SINH

EASTER SERVICE

 

CHÚA NHẬT12 THÁNG 04 – 2020 LÚC 3: 30 P.M.

 

  Câu gốc: Muoân vaät mong raèng mình cuõng seõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi laøm toâi söï hö naùt,

 Ñaëng döï phaàn trong söï töï do vinh hieån cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.

(Roâ-ma 8:21)

 

 

 CA NGỢI CHÚA PHỤC SINH  -  PRAISE TO THE RISEN LORD

 Thánh ca  (Hymn 114) Chúa Phục Sinh Hôm Nay Hội Chúng

  (Hymn 118) Chúa Sống

 

 Cầu  nguyện  khai  lễ (Invocation)  MS Nguyễn ThiệnTrung

 

 Thánh ca  (Hymn 120) Vì Giê-xu Sống

 

 BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA -  EXPRESSION OF THANKS

 

 Kinh Thánh (Scripture): #40 Chúa Phục Sinh 

 

 

 SỨ ĐIỆP CHÚA PHỤC SINH  -  EASTER MESSAGE

 

 VÌ SAO CHÚA PHỤC SINH Mục Sư Hồ Thế Nhân

 

 Thánh ca  (Hymn 117) Trên Đường Em-Mau

 

 KẾT THÚC (CLOSING):

 Cầu nguyện 

 Chúc Phước (Benediction) Mục Sư  

 Hát (Closing Song)  Glory Glory Halelujah

 

L CHUNG

 

 

 

   Discussion: Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh. Live Stream Channel Hạt Giống- God's Seed

No messages have been posted.

You must first create an account to post.