User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thông Báo Nhóm Online Thông Báo Nhóm Online


This post has been viewed 213 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thông Báo Nhóm Online

Posted on Thu, Apr 30, 2020

Xin Quý vị bấm vào hình dưới đây để biết giờ sinh hoạt của Hội Thánh trong những ngày tới cho đến khi an toàn trở lại nhóm trong nhà thờ. Kính mời các con cái Chúa ghi nhớ và tham dự. MSQN Hồ Thế Nhân   Discussion: Thông Báo Nhóm Online

No messages have been posted.

You must first create an account to post.