User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 10768 20190627 9 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
12 5812 20190627 9 months ago
(Jun 27, 2019)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
18 6125 20190709 8 months ago
(Jul 9, 2019)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
25 7199 20190709 8 months ago
(Jul 9, 2019)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 4935 20110715 8 years, 10 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 4929 20110715 8 years, 10 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 7528 20141229 5 years, 4 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 5113 20160628 3 years, 9 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 5826 20120529 7 years, 11 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 4726 20160406 4 years ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 3446 20110718 8 years, 10 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 3502 20100409 10 years, 1 month ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 1651 20140414 6 years ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 4763 20140419 6 years ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 3260 20120529 7 years, 11 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 2969 20140420 6 years ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 4693 20130514 6 years, 11 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 1503 20130914 6 years, 7 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1044 20140421 6 years ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 3882 20140903 5 years, 8 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 1967 20150526 4 years, 11 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 331 20190624 9 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 315 20190627 9 months ago
(Jun 27, 2019)