User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 16463 20190627 4 years, 11 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
13 8033 20230327 1 year, 2 months ago
(Mar 27, 2023)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
20 9118 20240127 4 months ago
(Jan 27, 2024)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
BAN GIA DINH TRE
28 10050 20240127 4 months ago
(Jan 27, 2024)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Thiếu Niên Photo Gallery
3 7142 20110715 13 years ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6984 20110715 13 years ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 10420 20141229 9 years, 6 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6997 20160628 8 years ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 8390 20120529 12 years, 2 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
13 6710 20240128 4 months ago
(Jan 28, 2024)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 5313 20110718 13 years ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 5283 20100409 14 years, 4 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2497 20140414 10 years, 3 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 7255 20140419 10 years, 3 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 5063 20120529 12 years, 2 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 4821 20140420 10 years, 2 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 7473 20130514 11 years, 2 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2265 20130914 10 years, 10 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1541 20140421 10 years, 2 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 6623 20140903 9 years, 10 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3393 20150526 9 years, 1 month ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1859 20190624 4 years, 11 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 2023 20190627 4 years, 11 months ago
(Jun 27, 2019)