User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019

Trưởng Ban -  2019


Viewed 120 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 123 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 126 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 769 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 1210 times
BCH/NG 2011
Viewed 2113 times
FD 2011
Viewed 2186 times
FD 2011
Viewed 2335 times
Father's Day 2011
Viewed 2200 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2221 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 2657 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 2685 times