User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019

Trưởng Ban -  2019


Viewed 286 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 267 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 272 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 937 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 1391 times
BCH/NG 2011
Viewed 2312 times
FD 2011
Viewed 2386 times
FD 2011
Viewed 2518 times
Father's Day 2011
Viewed 2373 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2390 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 2837 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 2887 times