User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
BCH NAM GIOI 2024

TB VO HONG DUC 2023, 2024


Viewed 67 times
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019, 20,21,22

Trưởng Ban -  2019, 2020,2021,2022


Viewed 865 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 828 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 804 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 1530 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 2022 times
BCH/NG 2011
Viewed 2928 times
FD 2011
Viewed 2984 times
FD 2011
Viewed 3124 times
Father's Day 2011
Viewed 2999 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2964 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 3463 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 3478 times