User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NGƯỜI CỨU ĐỘ Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NGƯỜI CỨU ĐỘ


This post has been viewed 4399 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NGƯỜI CỨU ĐỘ

Posted on Mon, May 21, 2012

Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. I Cô-rinh-tô 15:22

Đọc Kinh Thánh Ê-xơ-tê 7: 1-10; 9: 22-23

Xin bấm vào đây để nghe bài giảng của Mục Sư Bùi Tất Nhuận ------> Nghe

 

   Discussion: Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NGƯỜI CỨU ĐỘ

No messages have been posted.

You must first create an account to post.