User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Chồng Chúa Vợ . . .Yêu”. Mục Sư Phan Trần Dũng “Chồng Chúa Vợ . . .Yêu”. Mục Sư Phan Trần Dũng

This post has been viewed 3049 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chồng Chúa Vợ . . .Yêu”. Mục Sư Phan Trần Dũng

Posted on Mon, Feb 10, 2014

“Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng.” Ê-phê-sô 5 : 33

Xin bấm vào đây nghe bài giảng----> Nghe

   Discussion: “Chồng Chúa Vợ . . .Yêu”. Mục Sư Phan Trần Dũng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.