User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“ Chừng Đôi Ba Bữa”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận “ Chừng Đôi Ba Bữa”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 2721 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“ Chừng Đôi Ba Bữa”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

Posted on Wed, May 7, 2014

Câu gốc: Rô-ma 11:34-35 

 

“ Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?  Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại?”  

**********************************

Xin quý vị bấm vào link sau đây.......> Nghe  Bài Giảng Chừng Đôi Ba Bữa

 

   Discussion: “ Chừng Đôi Ba Bữa”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

No messages have been posted.

You must first create an account to post.