User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“ Gia-cốp Kẻ Du Hành: Một Giấc Chiêm Bao”.  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “ Gia-cốp Kẻ Du Hành: Một Giấc Chiêm Bao”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2690 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“ Gia-cốp Kẻ Du Hành: Một Giấc Chiêm Bao”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Feb 24, 2014

Câu Gốc: “ Nầy ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu,sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi”. Sáng Thế Ký 28:15

Kính mời quý vị bấm vào đây nghe bài giảng----> Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc  Nghe

   Discussion: “ Gia-cốp Kẻ Du Hành: Một Giấc Chiêm Bao”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.