User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“ Sự Thương Xót Đời Đời”.Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “ Sự Thương Xót Đời Đời”.Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2979 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“ Sự Thương Xót Đời Đời”.Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Nov 25, 2013

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời.” I Sử Ký 16 : 34

Xin Quý vị bấm vào đây xem Video bài giảng---->Video  

Audio -----> Nghe

I Su- ky 16:23-26

 23 Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va; Ngày ngày hãy tỏ ra sự chửng cứu của Ngài! 24 Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài. 25 Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. 26 Vì các thần của những dân tộc vốn là hình tượng; Còn Đức Giê-hô-va dựng nên các từng trời.

   Discussion: “ Sự Thương Xót Đời Đời”.Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.