User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Đa-vít: Người Biết Tôn Vinh Chúa” “Đa-vít: Người Biết Tôn Vinh Chúa”

This post has been viewed 3390 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Đa-vít: Người Biết Tôn Vinh Chúa”

Posted on Fri, Sep 19, 2014

“Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!”. Thi Thiên 57:11

Xin bấm vào link sau đây xem Video bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc----->Video

   Discussion: “Đa-vít: Người Biết Tôn Vinh Chúa”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.