User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Đa-vít: Người Sống Theo Nguyên Tắc " “Đa-vít: Người Sống Theo Nguyên Tắc "

This post has been viewed 2992 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Đa-vít: Người Sống Theo Nguyên Tắc "

Posted on Tue, Sep 9, 2014

“Đa-vít nói cùng Sau-lơ rằng: Nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng: Đa-vít kiếm thế làm hại vua?”. I Samuên 24:10

Xin Quý vị bấm vào Link sau đây để nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc------>Nghe

 

   Discussion: “Đa-vít: Người Sống Theo Nguyên Tắc "

No messages have been posted.

You must first create an account to post.