User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Đa-vít: Người Trẻ Tuổi Của Đức Tin" “Đa-vít: Người Trẻ Tuổi Của Đức Tin"

This post has been viewed 3045 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Đa-vít: Người Trẻ Tuổi Của Đức Tin"

Posted on Tue, Sep 2, 2014

Câu gốc: I Samuên 17:37

“Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia. Sau-lơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi!”

Xin quý vị bấm vào Link chữ nghe để nghe bài giảng-------> Nghe , Xem----> Video

   Discussion: “Đa-vít: Người Trẻ Tuổi Của Đức Tin"

No messages have been posted.

You must first create an account to post.