User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ba Thập Tự Giá. MS Le Minh Son Ba Thập Tự Giá. MS Le Minh Son


This post has been viewed 4217 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Ba Thập Tự Giá. MS Le Minh Son

Posted on Mon, Apr 1, 2013

Le Ky Niem Dem Thuong Kho : " Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời ". E-phe-so 2:16

Xin Click here to lisrten----> Nghe

Xin Click here to View Video----> http://www.youtube.com/watch?v=fm7r7P7Es2w&list=UUwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ&index=1

   Discussion: Ba Thập Tự Giá. MS Le Minh Son

No messages have been posted.

You must first create an account to post.