User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ban Chấp Hành Nam Giới [ 2011] Ban Chấp Hành Nam Giới [ 2011]

This post has been viewed 2827 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Ban Chấp Hành Nam Giới [ 2011]

Posted on Mon, Jan 3, 2011

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Quang

Phó Ban/ Thư Ký: Ông Trương Đình Hảo

  

Thủ Quỹ:  Ông Trần Ngọc Phúc

Nghị Viên: Ông Lý Chính Thắng

 

   Discussion: Ban Chấp Hành Nam Giới [ 2011]

No messages have been posted.

You must first create an account to post.