User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ban Chấp Hành Phụ Nữ Ban Chấp Hành Phụ Nữ

This post has been viewed 2634 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Ban Chấp Hành Phụ Nữ

Posted on Mon, Jan 3, 2011

Năm 2010:

-  Bà Nguyễn KIm Huệ:  Trưởng Ban

-  Diệp Thị Nghĩa Hiệp:  Phó Ban

-  Bà Bùi Phương Loan:  Thư Ký

-  Bà Trương Ái Huê:  Thủ Quỹ

Năm 2011:

- Bà Đinh Phùng Xuân:  Trưởng Ban

- Bà Bùi Phương Loan:  Phó Ban Kiêm Thư Ký

- Bà Diệp Thị Nghĩa Hiệp: Thủ Quỹ

- Bà Trần Ngọc Phúc:  Nghị Viên

 

   Discussion: Ban Chấp Hành Phụ Nữ

No messages have been posted.

You must first create an account to post.