User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Bài Giảng Trên Núi: Phước Lành Bài Giảng Trên Núi: Phước Lành

This post has been viewed 3620 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Bài Giảng Trên Núi: Phước Lành

Posted on Fri, Jul 17, 2015

Xin Quý vị bấm vào Link sau đây xem Video bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc -----> Video

   Discussion: Bài Giảng Trên Núi: Phước Lành
Van Tran · 8 years, 10 months ago

Bài giảng tại trên núi. Các phước lành.

  1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.

  2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

  3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

  4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

  5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

  6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

  7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

  8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

  9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

  10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

  11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.  12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

You must first create an account to post.