User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Bằng Chứng Chúa Phục Sinh Bằng Chứng Chúa Phục Sinh


This post has been viewed 4496 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Bằng Chứng Chúa Phục Sinh

Posted on Mon, Apr 9, 2012

Nhưng người đó nói với họ:" Đừng kinh hoảng! Các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài." Mác 16:6

Xin bấm vào đây nghe bài giảng của MS Phan Trần Dũng-------> Nghe   Discussion: Bằng Chứng Chúa Phục Sinh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.