User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Bắt Đầu Lọat Bài Mới: Nam Nữ Xứ Lưu Đày Bắt Đầu Lọat Bài Mới: Nam Nữ Xứ Lưu Đày


This post has been viewed 4341 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Bắt Đầu Lọat Bài Mới: Nam Nữ Xứ Lưu Đày

Posted on Mon, May 7, 2012

Hôm nay, Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp bắt đầu hướng dẫn HT học loạt bài mới với đề tài là : " VẺ ĐẸP VÀ MẢNH THÚ"

Kính mời quí vị bấm vào đây để nghe------> Nghe

   Discussion: Bắt Đầu Lọat Bài Mới: Nam Nữ Xứ Lưu Đày

No messages have been posted.

You must first create an account to post.