User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Bầu cử Chấp Sự Bầu cử Chấp Sự

This post has been viewed 5726 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Bầu cử Chấp Sự

Posted on Fri, Jan 1, 2010

Đơn Đề Cử Chấp Sự Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley

 

Xin đọc và điền đơn dưới đây để đề cử người cho buổi bầu cử những người Chấp Sự Hội Thánh sắp tới.

 

Phẩm Cách Chức Viên Hội Thánh:

 

Các chp s cũng phi cho nghiêm trang, không được nói hai li, không được ghin rượu, không được tham li phi nghĩa, nhưng phi ly lương tâm thanh sch gi l mu nhim ca đc tin. Nhng người đó cũng phi chu th thách trước đã, nếu không ch trách được thì mi được làm chc chp s. V các chp s cũng phi nghiêm trang, ch nói xu, phi có tiết đ và trung tín trong mi vic. Các chp s ch nên làm chng ca mt v mà thôi, phi khéo cai tr con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chc v mình thì được bc cao trng và lòng rt dn dĩ trong đc tin đến Đc Chúa Jêsus Christ.

…k qun lý nhà Đc Chúa Tri thì phi cho không ch trách được. Chng nên kiêu ngo, gin d, ghin rượu, hung tàn, tham li; nhưng phi hay tiếp đãi khách, bn vi người hin, khôn ngoan, công bình, thánh sch, tiết đ, hng gi đo tht y như đã nghe dy, hu cho có th theo đo lành mà khuyên d người ta và bác li k chng tr.  (1Tim.3:8-13 & Tit. 1:7b-9)

 

Theo thông lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chức viên Hội Thánh phải:

  • Là tín đồ chính thức, đã công khai xác nhận đức tin qua lể Báp Têm, và thờ phượng Chúa đều đặn.
  • Tối thiểu 21 tuổi trở lên.
  • Tích cực dâng hiến/hầu việc Chúa với Hội Thánh thường xuyên trong những tháng qua.

 

Quá Trình Đề Cử và Bầu Cử:

  1. Sau khi cầu nguyện và suy gẩm các phân đoạn trên, nếu quý vị muốn đề cử một ai, trước hết nên hỏi sự đồng ý của họ “chng phi bi ép tình, bng bi vui lòng” (1 Phi-e-rơ 5:2). Nếu họ đồng ý, điền đơn này và bỏ vào bọc tiền dâng, hay đưa Ban Điều Hành lâm thời. Quý vị có thể đề cử nhiền người (copy đơn này nếu cần). Điều này phải xong trước Thứ Bảy January 16, 2010.
  2. Mục Sư và Ban Điều Hành sẽ tổng kết danh sách đề cử và kiểm chứng sự đồng ý của người được đề cử nếu cần.  Đồng thời một danh sách tín đồ chính thức của Hội Thánh sẽ được cập nhật hóa.
  3. Hội thánh sẽ bầu cử tối đa 12 chấp sự từ danh sách đề cử trên vào Chúa Nhật January 17, 2010.  Một nữa ban Chấp Sự cao phiếu hơn sẽ giử nhiệm kỳ 2 năm, một nữa còn lại sẽ giử nhiệm kỳ 1 năm.
  4. Danh sách chấp sự đắc cử sẽ được thông báo vào Chúa Nhật January 24, 2010.  Sau giờ nhóm các chấp sự sẽ họp để bầu ra 6 chức viên Ban Chấp Hành (Board of Directors), và phân nhiệm mục vụ cho mọi người.
  5. Thứ Bảy February 5, 2010 sẽ là buổi họp của tất cả Ban Điều Hành lâm thời củ và Ban Chấp Sự Chấp Hành mới để bàn giao công việc.  Đây là những người sẽ cùng Mục Sư sau này lo cho Hội Thánh.

 

 


ĐƠN ĐỀ CỬ:

 

Tôi tên: ________________________ Phone number: ______________  Email: ____________________
Là thành viên Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley, tôi muốn xây dựng Hội Thánh Chúa nên tôi đề cử

Ông / Bà _______________________ làm chấp sự. Họ đã vui lòng thỏa thuận sự đề cử của tôi, và sẵn sàng tuân theo ý Chúa, như sẽ được bày tỏ qua sự bầu cử từ Hội Thánh.

 

Ký Tên: ________________________  Người được đề cử ký nhận: _____________________

 

 

Hãy chăn by ca Đc Chúa Tri đã giao phó cho anh em; làm vic đó chng phi bi ép tình, bèn là bi vui lòng, chng phi vì li dơ bn, bèn là hết lòng mà làm – 1Phiero5:2   Discussion: Bầu cử Chấp Sự
Hien Truong · 14 years, 5 months ago
Cầu xin Chúa ban Phước trên Hội Thánh Fountain Valley trong năm mới 2010. Trong Chúa

You must first create an account to post.