User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Cơ Đốc Nhân Cơ Đốc Nhân

This post has been viewed 3366 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Cơ Đốc Nhân

Posted on Mon, Jul 30, 2012

" Ai nói mình ở trong Ngài, thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi". I Giăng 2:6

Xin bấm vào chữ Video để xem Mục Sư Lê Minh Sơn chia sẻ lời Chúa qua đề tài " Cơ Đốc Nhân"------- Video

   Discussion: Cơ Đốc Nhân

No messages have been posted.

You must first create an account to post.