User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Đức Tin Trong Lẽ Thật Đức Tin Trong Lẽ Thật

This post has been viewed 4311 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Đức Tin Trong Lẽ Thật

Posted on Mon, Aug 27, 2012

" Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết". Giăng 1:18

 

Video

Xin bấm vào chữ nghe để nghe trọn bài giảng của Mục Sư Bùi Tất Nhuận-----> Nghe

   Discussion: Đức Tin Trong Lẽ Thật
Van Tran · 11 years, 9 months ago

Kinh Thánh Suy Gẫm: Xuất Ê-dip-tô-ký 34:1-9

 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể. 2 Ngày mai, hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Si-na-i, đứng trước mặt ta tại đó. 3 Không ai nên lên theo cùng ngươi hết, khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi nầy nữa. 4 Môi-se bèn đục hai bảng đá, y như hai bảng trước; dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Si-na-i, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 5 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. 6 Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, 7 ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. 8 Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lạy, mà thưa rằng: 9 Lạy Chúa! Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân nầy là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi, và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp Chúa. 

You must first create an account to post.