User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Chúa Dắt Dẫn Ta Chúa Dắt Dẫn Ta

This post has been viewed 3129 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Chúa Dắt Dẫn Ta

Posted on Mon, Nov 26, 2012

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Giăng 1:14

   Discussion: Chúa Dắt Dẫn Ta

No messages have been posted.

You must first create an account to post.