User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời” “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”

This post has been viewed 2967 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”

Posted on Sat, Jan 10, 2015

Cô-lô-se 1:15. “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.”

Đọc Kinh Thánh Cô-lô-se 1:15-19

 

Câu gốc: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.” Cô-lô-se 1:15

Giảng Luận : -----> Nghe   Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc Chia sẻ đề tài  “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”

   Discussion: “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.