User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn” “Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn”

This post has been viewed 2388 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn”

Posted on Wed, Jan 21, 2015

“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”. II Côrinhtô 5:21

Đọc Kinh Thánh II Côrinhtô 5:16-21

Giảng Luận ------> Nghe   Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn” Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc,

   Discussion: “Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.