User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương” “Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương”

This post has been viewed 2348 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương”

Posted on Mon, Jan 26, 2015

“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”

Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.Hêbơrơ 4:15

Đọc Kinh Thánh Hêbơrơ 4:14-16

Giảng Luận : Audio  Nghe  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.

Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương”

 

   Discussion: “Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.