User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Chúa Đầy Lòng Thương Xót và Nhân Từ”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận “Chúa Đầy Lòng Thương Xót và Nhân Từ”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 4331 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chúa Đầy Lòng Thương Xót và Nhân Từ”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

Posted on Mon, Jul 22, 2013

“Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình.” Gia-Cơ 5:10

Kinh Thánh: Gia-cơ 5 : 7 - 12

Xin Qúy vị bấm vào đây xem Video Clip bài giảng ------ > Video , và xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng------> Nghe

 

   Discussion: “Chúa Đầy Lòng Thương Xót và Nhân Từ”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận
Van Tran · 10 years, 10 months ago

7 Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8 anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi. 9 Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa. 10 Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. 11 Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. 12 Hỡi Anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán.

You must first create an account to post.