User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Chức Vụ”.     Mục Sư Lê Minh Sơn “Chức Vụ”. Mục Sư Lê Minh Sơn


This post has been viewed 4269 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chức Vụ”. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Fri, Dec 5, 2014

Câu gốc: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta.” Mác 10:45a

Xin Quí vị và các bạn bấm vào các Links sau đây để nghe và xem Video bài giảng của Mục Sư Lê Minh Sơn

-------> Nghe,  ------> Xem Video Chc V

 

   Discussion: “Chức Vụ”. Mục Sư Lê Minh Sơn
Van Tran · 9 years, 6 months ago

Hai con trai của Xê-bê-đê

Mac 10:35-45

  35 Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin.  36 Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho?  37 Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả.  38 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-têm ta chịu chăng?  39 Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu;  40 nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho.

  41 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng.  42 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân.  43 Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ;  44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người.  45 Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

You must first create an account to post.