User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

    “Chẳng Có Một Người”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Chẳng Có Một Người”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3029 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chẳng Có Một Người”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Jan 20, 2014

Câu Gốc: Rô-ma 3 : 10. “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”

Xin quí vị bấm vào Link sau đây để nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc-----> Nghe 

   Discussion: “Chẳng Có Một Người”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.