User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ

This post has been viewed 4135 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ

Posted on Sat, Apr 19, 2014

Chủ Đề: Mức Độ của sự Vâng Phục

Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11
Câu gốc: Phi-líp 2:8

Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 

Xin Quý vị bấm vào đây ------> Nghe  Sứ điệp: Mức Độ của sự Vâng Phục

   Discussion: CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ
Van Tran · 10 years, 1 month ago

  5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 

You must first create an account to post.