User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Hằng Tuần CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Hằng Tuần


This post has been viewed 5144 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Hằng Tuần

Posted on Tue, Oct 18, 2011

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2011

 

Tôn Chỉ Của Hội Thánh:

"Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley là những người biết ơn cứu chuộc và đổi mới của Chúa Giê-Xu. Do đó chúng tôi suy tôn thờ phượng Chúa, học biết và sống theo lời Ngài, để yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, và phục vụ, truyền bá Phúc Âm cho mọi người! "

Lời Mời Thờ Phượng Thi Thiên 90 : 1 - 6 

Suy Tôn Chúa

 

TC 472 (1, 2, 3) Cha Cao Quí

 

TC 276 (1, 3, 4) Chúa Sẽ Lo Toan

 

Cầu Nguyện Khai Lễ

 

TC 219 (1, 2, 3) Theo Ý Chúa

KTĐĐ # 54 Thiên Đàng

Cảm Tạ Cầu Thay Dâng Hiến

Suy Gẫm Lời Chúa

 

Đọc Kinh Thanh Khai Huyen 21 : 1- 4; 22 - 27

Giảng Luận: “Thành Phồ Đời Đời ” 

 Mục sư Lê Minh Sơn

Đáp Ứng Lời Chúa

 

Cầu Nguyện Chung, Tôn Vinh, Chúc PhướcLời Mời Thông Công

    Discussion: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Hằng Tuần

No messages have been posted.

You must first create an account to post.