User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Church Picnic Church Picnic


This post has been viewed 4278 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Church Picnic

Posted on Mon, Aug 26, 2013

 Hội Thánh có tổ chức một buổi Picnic từ 9:00 am-3:30 pm vào ngày 2/9/2013 Labor Day, địa điểm tại Mile Square Park góc đường Euclid & Heil. Xin Hội Thánh cầu nguyện và mời thân hữu cùng tham dự .   Discussion: Church Picnic

No messages have been posted.

You must first create an account to post.