User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Chuyến Đi Cuối Cùng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Chuyến Đi Cuối Cùng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc


This post has been viewed 3309 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chuyến Đi Cuối Cùng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Tue, Mar 18, 2014

Câu Gốc: Hê- bơ-rơ 11:21 . “Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà lạy.”

Kính mời quý vị bấm vào đây nghe bài giảng----> “Chuyến Đi Cuối Cùng”.

   Discussion: “Chuyến Đi Cuối Cùng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.