User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

      “Cái Móc Nối Cuối Cùng”.      Mục Sư Bùi Tất Nhuận “Cái Móc Nối Cuối Cùng”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 2605 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Cái Móc Nối Cuối Cùng”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

Posted on Mon, Apr 7, 2014

Câu Gốc: Rô-ma 12:21 “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”

Xin quý vị bấm vào đây----> Nghe   bài giảng “Cái Móc Nối Cuối Cùng”

   Discussion: “Cái Móc Nối Cuối Cùng”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

No messages have been posted.

You must first create an account to post.