User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

        “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân” “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”

This post has been viewed 3191 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”

Posted on Sat, Nov 29, 2014

“ Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước.”

Câu gốc: Thi-thiên 108:3

 

Xin bấm vào Link sau đây-----> Nghe   Sứ Điệp “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”,

 -------> Xem Video:  “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”

   Discussion: “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.