User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

    “Công Tác Của Đấng Phục Sinh”. Mục Sư Lê Minh Sơn “Công Tác Của Đấng Phục Sinh”. Mục Sư Lê Minh Sơn

This post has been viewed 2723 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Công Tác Của Đấng Phục Sinh”. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Wed, Apr 30, 2014

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân… Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” Câu gốc: Luca 2:10; Mác 16:15

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng-------> Nghe “Công Tác Của Đấng Phục Sinh”

   Discussion: “Công Tác Của Đấng Phục Sinh”. Mục Sư Lê Minh Sơn

No messages have been posted.

You must first create an account to post.