User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

       “Con Yêu Dấu - Đẹp Lòng Ta Mọi Đường" “Con Yêu Dấu - Đẹp Lòng Ta Mọi Đường"

This post has been viewed 2942 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Con Yêu Dấu - Đẹp Lòng Ta Mọi Đường"

Posted on Mon, Aug 25, 2014

Mác 1:11: “Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.”

Xin Quí vị bấm vào Link chữ nghe để vào trang mạng nghe bài giảng----> Nghe , Xem ------> Video

   Discussion: “Con Yêu Dấu - Đẹp Lòng Ta Mọi Đường"

No messages have been posted.

You must first create an account to post.