User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

         “Cầu Nguyện: Một Đặc Ân Ban Cho". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Cầu Nguyện: Một Đặc Ân Ban Cho". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3135 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Cầu Nguyện: Một Đặc Ân Ban Cho". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Nov 11, 2013

“ Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần” . Hê-bơ-rơ 4:16

Xin Quý vị vào đây để nghe bài giảng----->Nghe, Xem -----> Video

************************************

Kinh Thánh

Hê-bơ –rơ 4:9-16

9 Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. 10 Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. 11 Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. 12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại, 14 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. 15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

   Discussion: “Cầu Nguyện: Một Đặc Ân Ban Cho". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.