User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Cầu Nguyện: Một Mối Liên Hệ Tốt Lành".          Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Cầu Nguyện: Một Mối Liên Hệ Tốt Lành". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2739 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Cầu Nguyện: Một Mối Liên Hệ Tốt Lành". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Nov 18, 2013

" Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" . Rô-ma 8:16

Audio: Xin Quý vị bấm vào đây để----> Nghe

Video: Xin Quý vị bấm vào đây để xem ----> Video

***************

Kinh Thánh

Rô-ma 8:12-17

 12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.

 

   Discussion: “Cầu Nguyện: Một Mối Liên Hệ Tốt Lành". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.