User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Dọn Sạch Đền Thờ Dọn Sạch Đền Thờ

This post has been viewed 3923 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Dọn Sạch Đền Thờ

Posted on Mon, Feb 22, 2010

Xin vào Media nghe lại bài giảng " Quyết Định Đầu Năm" của MS Phan Trần Dủng

 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?

I Cô-rinh-tô 3:16

 

4 Nguyên tắc để dọn sạch đền thờ là:

1. 1.  Phải bắt đầu ngay lập tức, chớ trì hoản ( II Sử Ký 29: II)

2. 2.  Làm cho tới nơi tới chốn sạch sẻ ( II Sử Ký 29:17)

3. 3.  Chia sẻ ý nguyện của mình với người khác ( II Sử Ký 29:5)

4. 4.  Nhờ cậy Chúa.  Người làm nhưng phải có Chúa phồ trợ mới thành công.  ( II Sử Ký 29: 36)

   Discussion: Dọn Sạch Đền Thờ

No messages have been posted.

You must first create an account to post.