User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Giao Ước Ga-ba-ôn” “Giao Ước Ga-ba-ôn”

This post has been viewed 2921 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Giao Ước Ga-ba-ôn”

Posted on Wed, Feb 4, 2015

“Người Y-sơ-ra-ên bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.”

Đọc Kinh Thánh Giô-suê 9:1-15

Câu gốc Giô-suê 9:14

“Người Y-sơ-ra-ên bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.”

Giảng Luận  Nghe  -----> Giao Ước Ga-ba-ôn” Mục Sư Bùi Tất Nhuận

   Discussion: “Giao Ước Ga-ba-ôn”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.