User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên” “Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên”

This post has been viewed 2865 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên”

Posted on Sun, Apr 12, 2015

Câu gốc: Giô Suê 8:31-32

“Y như Môi-se, tôi-tớ của Đức Giê-hô-va, đã dặn biểu dân Y-sơ-ra-ên, và đã có chép trong sách luật pháp Môi-se: ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, và dâng của lễ thù ân. Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Môi-se đã chép trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.”

Xem ------> Video  Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên”

   Discussion: “Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.