User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Giải Cứu: " Lương Thực Từ Trên Cao" Giải Cứu: " Lương Thực Từ Trên Cao"


This post has been viewed 4122 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Giải Cứu: " Lương Thực Từ Trên Cao"

Posted on Mon, Oct 15, 2012

" Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ rồi cho anh em ăn ma-na mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết..." Phục truyền 8:3

Xin bấm vào đây -----> Nghe bài giảng của Mục Sư Phan Trần Dũng qua chủ đề Giải Cứu : " LƯƠNG THỰC TỪ TRÊN CAO ".

-----> Video

   Discussion: Giải Cứu: " Lương Thực Từ Trên Cao"

No messages have been posted.

You must first create an account to post.