User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Giải Cứu : Nguồn Nước Giải Khát Giải Cứu : Nguồn Nước Giải Khát


This post has been viewed 5042 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Giải Cứu : Nguồn Nước Giải Khát

Posted on Mon, Oct 22, 2012

" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khác mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời". Giăng 4:13-14

Trong loạt bài " Giải Cứu" , Mục Sư Lê Minh Sơn hôm nay chia sẻ lời Chúa trong sách Xuất-ê-dip-tô-ký đoạn 17: 1-7 với đề tài: NGUỒN NƯỚC GIẢI KHÁT. 

Xin bấm vào đây xem ----> Video

và vào đây -----> Nghe

 

 

 

 

   Discussion: Giải Cứu : Nguồn Nước Giải Khát
Van Tran · 11 years, 7 months ago

Kinh Thánh

Xuất 17:1-7

Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống.2 Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? 3 Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy? 4 Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi! 5 Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự.6 Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?

You must first create an account to post.