User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Giới Thiệu Loạt Bài Mới : Ngư Phủ Cho Người Giới Thiệu Loạt Bài Mới : Ngư Phủ Cho Người


This post has been viewed 4608 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Giới Thiệu Loạt Bài Mới : Ngư Phủ Cho Người

Posted on Sun, Feb 19, 2012

 

 

2/12/12. Mác1:16-20; I Te 1:1-6 “ Sức Mạnh Tin Lành” . MS Hồ Hiếu Hạ. Nghe

2/19/12. Mác1:21-28. “ Ngư Phủ Nhà Thờ”. MS Lê Minh Sơn. Nghe

2/26/12. Mác 1:29-39. “ Ngư Phủ Nhà Riêng” . MS Hồ Thế Nhân. Nghe

3/4/12. Lu-ca 5:1-11. “Đấng Đại Ngư Phủ”. NS Hồ Cơ Nghiệp. Nghe

3/11/12. Mác1:40-45. “ Chúa Đổi Chỗ Với Người Phung”. MS Phan Trần Dũng. Nghe

3/18/12. Mác 2:1-13. “ Họ Cần Chúa, Đừng Bỏ Cuộc ”. MS Bùi Tất Nhuận. Nghe

3/25/12. Mác 3:13-19. “ Biết Mình Được Kêu Gọi”. MS Nguyễn Văn Hoàng. Nghe 

 

   Discussion: Giới Thiệu Loạt Bài Mới : Ngư Phủ Cho Người

No messages have been posted.

You must first create an account to post.